Кафедра прикладної лінгвістики

 
Кафедра прикладної лінгвістики була створена в Гуманітарному інституті (зараз гуманітарний факультет) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (на той час – Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова) 1 липня 2001 році за наказом ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на базі кафедри сучасних мов. Завідувачем створеної кафедри була призначена кандидат філологічних наук доцент, професор НУК Ніна Михайлівна Філіппова.
Кадровий склад кафедри прикладної лінгвістики визначається високим потенціалом. Крім конкурсного відбору висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків, відбувається також підвищення якісного складу кафедри шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі.

Основними напрямами діяльності професорсько-викладацького колективу з розвитку напряму 6.020303 «Філологія» є такі:
- удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів у напрямі підвищення професійних вимог до атестації викладачів, підвищення викладачами своєї наукової кваліфікації, завершення та оформлення дисертаційних досліджень викладачами, залучення провідних спеціалістів до навчального процесу;
- розвиток науково-дослідної роботи з нового напряму підготовки (проведення силами професорсько-викладацького персоналу досліджень щодо вдосконалення наукових і методологічних засад навчального процесу з підготовки фахівців прикладної лінгвістики);
- розвиток співробітництва з провідними вищими навчальними закладами України, участь у міжнародних організаціях, програмах, конференціях; підвищення рівня підготовки студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова до кращих світових стандартів.

Протягом 2005-2010 років кафедра прикладної лінгвістики була співорганізатором і активним учасником Всеукраїнських олімпіад з прикладної лінгвістики («Львівський Ставролігіон», НУ «Львівська політехніка»). Завідувач кафедри прикладної лінгвістики канд. філол. наук, проф. НУК Філіппова Н. М. три рази запрошувалась як голова жури Всеукраїнських олімпіад з прикладної лінгвістики. Студенти Євдокімова І., Юрлова О., Костіна Р. виборювали перші та другі місця в цих олімпіадах.
Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних та українських наукових і фахових організацій:TESOL, TESOL-Ukraine, IATEFL-Ukraine, Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики.
Кафедра прикладної лінгвістики залучена до міжнародного співробітництва: напр. участь у проекті Британської Ради-НАТО з перепідготовки офіцерів (навчання англійської мови 2004-2014 роки), участь у міжнародному проекті ЕС ВSEEP з енергозбереження та енергопостачання, договір про співпрацю з Британським видавництвом Pearson (регулярне проведення методичних семінарів). При кафедрі створений Центр тестування Міжнародного тесту PTE (Pearson Test of English) – сертифікат виданий Pearson Longman Test Лондон, ОК, номер Центру 87309.

Освітня програма фахівця з прикладної лінгвістики передбачає вивчення таких дисциплін:
• ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНГЛІЙСЬКА МОВА: «Англійська мова», «Ділова англійська мова», «Історія англійської мови», «Лексикографія англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Методика викладання англійської мови», «Методика викладання англійської мови для спеціальних цілей (ESP)», «Стилістика англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови».
НІМЕЦЬКА МОВА. ФРАНЦУЗЬКА МОВА. ЛАТИНСЬКА МОВА.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ.
• ТЕОРЕТИЧНА ЛІНГВІСТИКА: «Вступ до мовознавства», «Історія зарубіжної літератури», «Історія лінгвістичних вчень», «Лінгвістика тексту», «Сучасна українська мова».
• ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: «Когнітивне моделювання», «Комунікативна лінгвістика», «Корпусна лінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Основи прикладної лінгвістики», «Психолінгвістика», «Семіотика», «Соціолінгвістика».
• МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: «Автоматизація лексичного аналізу тексту», «Експертні системи», «Інформатика», «Комп'ютерна графіка», «Комп'ютерні редактори», «Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем», «Організація баз даних», «Основи програмування», «Основи штучного інтелекту», «Проектне моделювання», «Теорія алгоритмів».
Додаткові можливості:
На кафедрі прикладної лінгвістики працює Центр тестування міжнародного екзамену PTE (PEARSON TEST OF ENGLISH), що є частиною всесвітньої мережі тестувальних центрів з англійської мови видавництва Pearson. Це унікальна можливість одержати міжнародний сертифікат з англійської мови відповідно до рівнів володіння англійською мовою, встановлених Радою Європи. Усi тести PTE розробляють i перевiряють у Великобританії. Екзамени PTE не мають вiкових обмежень.
Переваги сертифікату PTE:
• Результати екзамену PTE визнаються в Україні як вступний іспит для магістерських програм та програм спеціалітету різних вишів України (Лист № 1/9-33 від 20.01.2011 Міністерства освіти і науки України). • Сертифікат відповідності знання англійської мови рівням С1 і С2 визнають усі учбові заклади Великобританії і багатьох країн світу при зарахуванні на навчання. Сертифікати тестів PTE визнані імміграційною службою Великобританії. • Сертифікат PTE визнають роботодавці Великобританії та ще більше 100 країн світу. • Сертифікат PTE є безстроковими і не вимагає повторного підтвердження рівня знань. • Поглиблене вивчення іноземних мов у поєднанні із специфічними лінгвістичними та комп’ютерно-орієнтованими дисциплінами та наявність міжнародного сертифікату з англійської мови Pearson Test of English забезпечить конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Додаткова інформація: www.pearsonpte.com
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВРА
Напрям підготовки 6.020303 «Філологія»
Кваліфікація, що присвоюється Бакалавр за напрямом підготовки «Філологія»
Рівень кваліфікації Бакалавр (перший цикл вищої освіти)
Спеціальні вимоги до зарахування Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Вимоги і положення до кваліфікації Бакалавр за фахом «Філологія» отримує підготовку з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, природничо-наукової професійної та практичної підготовки.
Бакалавр філології (прикладна лінгвістика) підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сфері народного господарства з узагальненим об’єктом діяльності: Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010. 72 діяльність в сфері інформатизації; 72.2 дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; інформація у вигляді різножанрових письмових і усних текстів природною мовою, комп’ютерні технології опрацювання цієї інформації, засоби забезпечення ефективності процесу комунікації в різних ситуаціях застосування мови (державної чи іноземної); 72.1 консультування з питань інформатизації; 72.2 розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері; 72.3 оброблення даних; 72.4 діяльність, пов'язана з банками даних; 72.6 інша діяльність у сфері інформатизації; 73.20 дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук; 74.3.надання послуг з перекладу; 75.21 міжнародні відношення (функціонування та підтримка інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер); 85.42 вища освіта; 91 функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; 92.40 агентства друку (надання засобам масової інформації новин та інших матеріалів). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 24325 Перекладач технічної літератури 2444.2 Філолог 2444.2 Лінгвіст 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.
Бакалавр (прикладна лінгвістика) здатний виконувати таку професійну роботу: • філолог; • молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); • викладач вищого навчального закладу, вчитель англійської мови в середніх загальноосвітніх закладах; • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агенствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування тощо; • референт зі знаннями іноземних мов та комп'ютерних інформаційних технологій; • консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення у навчальних закладах різного профільного спрямування; • обробник інформаційного та довідкового матеріалу; • консультант з підготовки ділових документів: з питань перекладу; з питань роботи з базами даних; • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, у відділах зв'язку з громадськістю та пресою, дипломатичних агентствах тощо; • лінгвіст-інформатик: розробник програмного забезпечення лінгвістичного спрямування; фахівець з оброблення даних та створення банків даних; • перекладач; • фахівець з текстового наповнення сайтів (копірайтер, seo-оптимізатор, контент-менеджер); • GR-менеджер (Government Relations); • PA-менеджер (Public Affairs); • PR-менеджер (Public Relations); • Мовний модератор (Language Moderator); • Ком'юніті-менеджер (Community Manager); • Маркетинговий письменник (Marketing Writer); • Оцінювач пошукової видачі (Internet Assessor, Search Evaluator, Search Quality Rater).
Профіль програми
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами в обсязі 240 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання Бакалавр філології підготовлений до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок, а також для продовження освіти за програмами: спеціаліста – 7.02030303 Прикладна лінгвістика; магістра – 8.02030303 Прикладна лінгвістика.

Фахова компетентність бакалавра філології передбачає:
• Знання основних проблем перекладознавства; загальних та часткових теорій перекладу; категорій та видів перекладу; функціональних особливостей першої іноземної мови; лінгвокраїнознавчих особливостей англійської мови; особливостей перекладацької діяльності. • Уміння забезпечувати усну та письмову комунікацію в межах діяльності перекладача; володіти навичками основних видів перекладу всіх жанрово-стильових різновидів текстів; володіти методикою аналізу різних типів текстів, використовувати лексичні і граматичні трансформації; використовувати комп’ютерні програми перекладу, електронні словники; редагувати переклади рідною мовою та іноземні тексти; оформлювати різні перекладацькі документи. • Розуміння сучасних тенденцій у перекладознавстві; перспектив машинного перекладу; принципів навчання перекладу • Володіння навичками науково-пошукової роботи в лінгвістиці; формування системного уявлення про загальні риси та мовні особливості стародавньої культури; методами пошуку, аналізу та обробки мовних даних; методикою вивчення мовних матеріалів в галузі стародавніх мов та культур та їх практичного використання в професіональній діяльності. • Уміння використовувати мовні одиниці залежно від ситуації спілкування та культурних традицій; аналізувати та узагальнювати найбільш важливі та актуальні явища, характерні для лінгвістики тексту, в розвитку навичок, робити лінгвістичний аналіз тексту, реферувати науково-лінгвістичну, художню, ділову, публіцистичну літературу. • Розуміння та сприйняття можливості обробки мовної інформації, яка функціонує у суспільстві. • Уміння віршувати практичні проблеми та потреби суспільства за допомогою природної людської мови, яка є унікальним засобом збереження, накопичення, передачі інформації; аналізувати текст на природній мові для адекватного відбору мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування; адекватно перетворювати тексти в іншомовну форму (автоматизований переклад); уніфікувати та стандартизувати науково-технічну термінологію; автоматизувати лексикографічну працю. • Уміння пристосовуватися до умов спілкування для того, щоб за допомогою ефективної комунікації в сучасному суспільстві реалізовувати необхідну мету. • Уміння використовувати необхідні знання в таких галузях, як викладацька діяльність, реклама, паблік-рілейшнз, комунікативні технології. • Спеціалізовано-професійні • Розуміння та сприйняття процесів розвитку комунікативної компетенції, управління ефективністю мовленнєвої діяльності з точки зору соціальних і індивідуальних завдань. • Знання щодо моделювання процесів сприйняття та продукування, класифікації помилок мовних і мовленнєвих механізмів. • Уміння на основі знань закономірностей, взаємозалежностей і механізмів сприйняття та продукування мовлення намагатися контролювати ефективність комунікативного процесу; • Уміння в умовах викладацької та білінгвального спілкування перекладацької діяльностей визначати та застосовувати знання щодо моделювання процесів сприйняття та продукування, класифікації помилок мовних і мовленнєвих механізмів. • Уміння читати текст вголос в певному стилі з правильною вимовою, інтонацією, членуванням речення, морфологічного і філологічного мовлення на базі активно засвоєного лексичного, граматичного і фонетичного матеріалу; писати на базі вказаної тематики у формі розповідних, описових текстів та неофіційних листів; активно володіти засвоєним фонетичним, граматичним і лексичним матеріалом, а також володіти такими уміннями та навичками; заповняти анкети, заяви; написати неофіційний лист, використовуючи задану інформацію, а також схеми, карти, графіки, тощо; викладати інформацію на основі наведених фактів; написати звіт про події, які відбулися; описати ситуацію за заданою темою (загальний обсяг 100-150 слів); розуміти та адекватно реагувати на прослуханий текст, що має інформативну спрямованість (на прикладі оголошення); вилучати головну інформацію із прослуханого тексту; інтерпретувати діалогічну мову (напр.., з метою переказу); • передавати інформацію, отриману із різних джерел; вести бесіди за заданої темою; описати картину, малюнок, тощо. • Знання артикуляційної бази німецької мови, словесного наголосу, акцентно-ритмічної структури і методики комунікативних одиниць мови; • лексичних одиниць вказаної тематики на матеріалі текстів підручника, розмовних тем та текстів; морфології частин мови; правил правопису та пунктуації; структури речення. • Розуміння стилю оголошень та об’яв у Німеччині; політичного, економічного устрою німецькомовних країн; інших мов німецькомовних країн. • Знання трактувань поняття «алгоритм» з поглядів теорії алгоритмів; засобів запису алгоритмів звичайною мовою і за допомогою структурно-логічних блок-схем; засобів запису алгоритмів з використанням поняття алфавітного оператора; основних властивостей алгоритмів з точки зору теорії алгоритмів; алгоритмічної системи, заснованої на понятті рекурсивної функції; алгоритмічної системи, представленої машиною. • Уміння складати алгоритми рішення задач засобами звичайної мови, у вигляді блок-схем, з використанням алфавітних операторів; за допомогою алфавітних операторів здійснювати оборотне кодування вхідних слів у стандартному алфавіті; за допомогою операцій суперпозиції і примітивної рекурсії здійснювати доказ існування алгоритму в рамках алгоритмічної системи, заснованої на понятті рекурсивних функцій; складати найпростіші програми для машини Поста. • Розуміння сучасного стану теорії алгоритмів; зв'язку між алгоритмічними системами. • Здатність планувати і здійснювати лексикографічну діяльність, застосовувати в процесі цієї діяльності різні типи обробки інформації. • Володіння стандартними засобами обробки лінгвістичної інформації з урахуванням елементів програмування й автоматичної обробки тексту; структурою сучасних словників та технологією їх створення. • Уміння уніфікувати та стандартизувати науково-технічну термінологію; працювати з інформаційно-пошуковими й експертними системами, системами представлення знань, обробки лексикографічної інформації й автоматизованого тексту. • Уміння характеризувати та визначати основні типи описування предметної дійсності і фіксації кожного з рівней мови; створювати словники різних типів (включаючи електронні). • Знання способів і прийомів визначення класифікаційних характеристик словників (за типологічною класифікацією). • Знання тенденцій і перспектив розвитку систем штучного інтелекту; принципи побудови та технологію розробки систем штучного інтелекту; моделей і методів розв'язання задач у слабоформалізованих галузях; основних понять інженерії знань; моделей обробки та подання знань; принципів побудови нейронних мереж і підходів до навчання в нейронних мережах. • Уміння використовувати системи штучного інтелекту для розв'язання прикладних задач у різних предметних галузях; проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань; застосовувати методи розв'язання задач у слабоформалізованих галузях; формалізувати знання за допомогою різних способів їх подання; використовувати різні методи навчання. • Знання основних напрямів досліджень із проблем екологічної безпеки; наукових підходів щодо пошуку можливостей виходу з кризового стану якості навколишнього природного середовища; шляхів і закономірностей формування екологічної етики; ієрархічної структури екологічної етики, характеристика основних її складових; класифікації екологічних ситуацій (у тому числі надзвичайних); основ міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної етики; державної політики в галузі екологічної етики; ролі наукових досліджень та інформації в розв’язанні проблем екологічної етики. • Уміння визначати основні властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної етики; проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій; виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної небезпеки, визначати її рівні. • Знання функціонального лексичного матеріалу загально розмовних тем, спеціальних текстів; граматичного матеріалу в обсязі, передбаченому програмою; основних принципів реферування іншомовного тексту; принципів складання основних ділових паперів, контрактів, листів протоколів згідно з міжнародними стандартами діловодства. • Уміння висловлювати свою думку іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формах; працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовувати термінологічні двомовні словники, електронні словники; використовувати перекладацькі технології на основі translation memory; формувати термінологічні бази; керувати даними translation memory та термінологічних баз; користуватися Інтернет-технологіями як засобами здобування лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації; робити формальний контроль якості перекладу. • Володіння методикою вибору користувальницькою базою електронних словників. • Уміння пошуку та роботи з програмними продуктами проектування і підтримки лексикографічних БД ІПС, словників, електронних бібліотек; поповнення та підтримки систем автоматизованого анотування, реферування, аналізу і синтезу текстів. • Володіння формами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи в навчальних закладах; уміння застосовувати у практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та методики навчання іноземної мови.
Доступ до подальшого навчання
Бакалавр філології підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.02030303 Прикладна лінгвістика.
Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.
Форми навчання
Денна, тривалість – 4 роки. Заочна, тривалість – 4 роки.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА
Спеціальність 8.02030303 «Прикладна лінгвістика»
Кваліфікація, що присвоюється Прикладний лінгвіст, 2444.2 викладач англійської мови
Рівень кваліфікації Магістр (другий цикл вищої освіти)
Спеціальні вимоги до зарахування Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Вимоги і положення до кваліфікації
Магістр за фахом «Прикладна лінгвістика» підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сфері народного господарства з узагальненим об’єктом діяльності: Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010. 72 діяльність в сфері інформатизації; 72.2 дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; інформація у вигляді різножанрових письмових і усних текстів природною мовою, комп’ютерні технології опрацювання цієї інформації, засоби забезпечення ефективності процесу комунікації в різних ситуаціях застосування мови (державної чи іноземної); 72.1 консультування з питань інформатизації; 72.2 розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері; 72.3 оброблення даних; 72.4 діяльність, пов'язана з банками даних; 72.6 інша діяльність у сфері інформатизації; 73.20 дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук; 74.3.надання послуг з перекладу; 75.21 міжнародні відношення (функціонування та підтримка інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер); 85.42 вища освіта; 91 функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; 92.40 агентства друку (надання засобам масової інформації новин та інших матеріалів). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 24325 Перекладач технічної літератури 2444.2 Філолог 2444.2 Лінгвіст 2310.2 Викладач вищого навчального закладу. Магістр зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» може займати управлінські посади в профільних державних і недержавних установах, органах самоврядування, громадських організаціях, а також може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі й докторантурі. Магістр з прикладної лінгвістики здатний виконувати таку професійну роботу: • філолог; • молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); • викладач вищого навчального закладу, вчитель англійської мови в середніх загальноосвітніх закладах; • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агенствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування тощо; • референт зі знаннями іноземних мов та комп'ютерних інформаційних технологій; • консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення у навчальних закладах різного профільного спрямування; • обробник інформаційного та довідкового матеріалу; • консультант з підготовки ділових документів: з питань перекладу; з питань роботи з базами даних; • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, у відділах зв'язку з громадськістю та пресою, дипломатичних агентствах тощо; • лінгвіст-інформатик: розробник програмного забезпечення лінгвістичного спрямування; фахівець з оброблення даних та створення банків даних; • перекладач; • фахівець з текстового наповнення сайтів (копірайтер, seo-оптимізатор, контент-менеджер); • GR-менеджер (Government Relations); • PA-менеджер (Public Affairs); • PR-менеджер (Public Relations); • Мовний модератор (Language Moderator); • Ком'юніті-менеджер (Community Manager); • Маркетинговий письменник (Marketing Writer); • Оцінювач пошукової видачі (Internet Assessor, Search Evaluator, Search Quality Rater). Магістр зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» може займати управлінські посади в профільних державних і недержавних установах, органах самоврядування, громадських організаціях, а також може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі.
Профіль програми
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік.
Ключові результати навчання Магістр з прикладної лінгвістики підготовлений до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок, а також для продовження освіти за програмою магістра – 8.02030303 Прикладна лінгвістика.
Фахова компетентність магістрів із прикладної лінгвістики передбачає: • Знання основних проблем перекладознавства; загальних та часткових теорій перекладу; категорій та видів перекладу; функціональних особливостей першої іноземної мови; лінгвокраїнознавчих особливостей англійської мови; особливостей перекладацької діяльності. • Уміння забезпечувати усну та письмову комунікацію в межах діяльності перекладача; володіти навичками основних видів перекладу всіх жанрово-стильових різновидів текстів; володіти методикою аналізу різних типів текстів, використовувати лексичні і граматичні трансформації; використовувати комп’ютерні програми перекладу, електронні словники; редагувати переклади рідною мовою та іноземні тексти; оформлювати різні перекладацькі документи. • Розуміння сучасних тенденцій у перекладознавстві; перспектив машинного перекладу; принципів навчання перекладу • Володіння навичками науково-пошукової роботи в лінгвістиці; формування системного уявлення про загальні риси та мовні особливості стародавньої культури; методами пошуку, аналізу та обробки мовних даних; методикою вивчення мовних матеріалів в галузі стародавніх мов та культур та їх практичного використання в професіональній діяльності. • Уміння використовувати мовні одиниці залежно від ситуації спілкування та культурних традицій; аналізувати та узагальнювати найбільш важливі та актуальні явища, характерні для лінгвістики тексту, в розвитку навичок, робити лінгвістичний аналіз тексту, реферувати науково-лінгвістичну, художню, ділову, публіцистичну літературу. • Розуміння та сприйняття можливості обробки мовної інформації, яка функціонує у суспільстві. • Уміння віршувати практичні проблеми та потреби суспільства за допомогою природної людської мови, яка є унікальним засобом збереження, накопичення, передачі інформації; аналізувати текст на природній мові для адекватного відбору мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування; адекватно перетворювати тексти в іншомовну форму (автоматизований переклад); уніфікувати та стандартизувати науково-технічну термінологію; автоматизувати лексикографічну працю. • Уміння пристосовуватися до умов спілкування для того, щоб за допомогою ефективної комунікації в сучасному суспільстві реалізовувати необхідну мету. • Уміння використовувати необхідні знання в таких галузях, як викладацька діяльність, реклама, паблік-рілейшнз, комунікативні технології. • Спеціалізовано-професійні • Розуміння та сприйняття процесів розвитку комунікативної компетенції, управління ефективністю мовленнєвої діяльності з точки зору соціальних і індивідуальних завдань. • Знання щодо моделювання процесів сприйняття та продукування, класифікації помилок мовних і мовленнєвих механізмів. • Уміння на основі знань закономірностей, взаємозалежностей і механізмів сприйняття та продукування мовлення намагатися контролювати ефективність комунікативного процесу; • Уміння в умовах викладацької та білінгвального спілкування перекладацької діяльностей визначати та застосовувати знання щодо моделювання процесів сприйняття та продукування, класифікації помилок мовних і мовленнєвих механізмів. • Уміння читати текст вголос в певному стилі з правильною вимовою, інтонацією, членуванням речення, морфологічного і філологічного мовлення на базі активно засвоєного лексичного, граматичного і фонетичного матеріалу; писати на базі вказаної тематики у формі розповідних, описових текстів та неофіційних листів; активно володіти засвоєним фонетичним, граматичним і лексичним матеріалом, а також володіти такими уміннями та навичками; заповняти анкети, заяви; написати неофіційний лист, використовуючи задану інформацію, а також схеми, карти, графіки, тощо; викладати інформацію на основі наведених фактів; написати звіт про події, які відбулися; описати ситуацію за заданою темою (загальний обсяг 100-150 слів); розуміти та адекватно реагувати на прослуханий текст, що має інформативну спрямованість (на прикладі оголошення); вилучати головну інформацію із прослуханого тексту; інтерпретувати діалогічну мову (напр.., з метою переказу); • передавати інформацію, отриману із різних джерел; вести бесіди за заданої темою; описати картину, малюнок, тощо. • Знання артикуляційної бази німецької мови, словесного наголосу, акцентно-ритмічної структури і методики комунікативних одиниць мови; • лексичних одиниць вказаної тематики на матеріалі текстів підручника, розмовних тем та текстів; морфології частин мови; правил правопису та пунктуації; структури речення. • Розуміння стилю оголошень та об’яв у Німеччині; політичного, економічного устрою німецькомовних країн; інших мов німецькомовних країн. • Знання трактувань поняття «алгоритм» з поглядів теорії алгоритмів; засобів запису алгоритмів звичайною мовою і за допомогою структурно-логічних блок-схем; засобів запису алгоритмів з використанням поняття алфавітного оператора; основних властивостей алгоритмів з точки зору теорії алгоритмів; алгоритмічної системи, заснованої на понятті рекурсивної функції; алгоритмічної системи, представленої машиною. • Уміння складати алгоритми рішення задач засобами звичайної мови, у вигляді блок-схем, з використанням алфавітних операторів; за допомогою алфавітних операторів здійснювати оборотне кодування вхідних слів у стандартному алфавіті; за допомогою операцій суперпозиції і примітивної рекурсії здійснювати доказ існування алгоритму в рамках алгоритмічної системи, заснованої на понятті рекурсивних функцій; складати найпростіші програми для машини Поста. • Розуміння сучасного стану теорії алгоритмів; зв'язку між алгоритмічними системами. • Здатність планувати і здійснювати лексикографічну діяльність, застосовувати в процесі цієї діяльності різні типи обробки інформації. • Володіння стандартними засобами обробки лінгвістичної інформації з урахуванням елементів програмування й автоматичної обробки тексту; структурою сучасних словників та технологією їх створення. • Уміння уніфікувати та стандартизувати науково-технічну термінологію; працювати з інформаційно-пошуковими й експертними системами, системами представлення знань, обробки лексикографічної інформації й автоматизованого тексту. • Уміння характеризувати та визначати основні типи описування предметної дійсності і фіксації кожного з рівней мови; створювати словники різних типів (включаючи електронні). • Знання способів і прийомів визначення класифікаційних характеристик словників (за типологічною класифікацією). • Знання тенденцій і перспектив розвитку систем штучного інтелекту; принципи побудови та технологію розробки систем штучного інтелекту; моделей і методів розв'язання задач у слабоформалізованих галузях; основних понять інженерії знань; моделей обробки та подання знань; принципів побудови нейронних мереж і підходів до навчання в нейронних мережах. • Уміння використовувати системи штучного інтелекту для розв'язання прикладних задач у різних предметних галузях; проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань; застосовувати методи розв'язання задач у слабоформалізованих галузях; формалізувати знання за допомогою різних способів їх подання; використовувати різні методи навчання. • Знання основних напрямів досліджень із проблем екологічної безпеки; наукових підходів щодо пошуку можливостей виходу з кризового стану якості навколишнього природного середовища; шляхів і закономірностей формування екологічної етики; ієрархічної структури екологічної етики, характеристика основних її складових; класифікації екологічних ситуацій (у тому числі надзвичайних); основ міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної етики; державної політики в галузі екологічної етики; ролі наукових досліджень та інформації в розв’язанні проблем екологічної етики. • Уміння визначати основні властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної етики; проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій; виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної небезпеки, визначати її рівні. • Знання функціонального лексичного матеріалу загально розмовних тем, спеціальних текстів; граматичного матеріалу в обсязі, передбаченому програмою; основних принципів реферування іншомовного тексту; принципів складання основних ділових паперів, контрактів, листів протоколів згідно з міжнародними стандартами діловодства. • Уміння висловлювати свою думку іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формах; працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовувати термінологічні двомовні словники, електронні словники; використовувати перекладацькі технології на основі translation memory; формувати термінологічні бази; керувати даними translation memory та термінологічних баз; користуватися Інтернет-технологіями як засобами здобування лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації; робити формальний контроль якості перекладу. • Володіння методикою вибору користувальницькою базою електронних словників. • Уміння пошуку та роботи з програмними продуктами проектування і підтримки лексикографічних БД ІПС, словників, електронних бібліотек; поповнення та підтримки систем автоматизованого анотування, реферування, аналізу і синтезу текстів. • Володіння формами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи в навчальних закладах; уміння застосовувати у практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та методики навчання іноземної мови.
Форми навчання Денна, тривалість – 1 рік. Заочна, тривалість – 1 рік.
Лабораторія прикладної лінгвістики створена 1 вересня 2016 року на базі кафедри прикладної лінгвістики Національного кораблебудівного університету імені адмірала С. Й. Макарова.
Лабораторія покликана забезпечити доступ студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика» до актуальних джерел фахової інформації.
Сайт лабораторії є творчим майданчиком для представлення авторських програм, начальних посібників та матеріалів, створених викладачами випускової кафедри та студентами спеціальності «Прикладна лінгвістика».
 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ЛАБОРАТОРії

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Тел.: (0512) 39 73 76 (к. 418).

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики – к. філол. н., професор НУК Філіппова Ніна Михайлівна, тел.: (0512) 39 77 24 (к. 409).

nina.filippova@nuos.edu.ua

http://gi.nuos.edu.ua

Сайт лабораторії прикладної лінгвістики: http://appling.in.ua